Sunday, January 27, 2008

the plants


I SAYZ DONT FLUSH TOILETZ!@!


dey iz nursing der own doom.